2017. február 22. Szerda - Gerzson - hőmérséklet: 9oC; szélsebesség: 20,5 km/h; időkép: erĹ‘sen felhĹ‘s
ÉRDEKESSÉGEK
Uniós adatok

Gazdasági szótár

Pénzügyi vezetők

Pénztörténet

LinktárBankok

Fióktelepek

Takarékszövetkezetek

Biztosítótársaságok
TÁRSOLDALAK

www.szabadsuli.hu

www.ealmanach.hu

www.tas.hu

www.yesminister.hu
PARTNEREINK

Kérdezze meg, mit jelent, és mi elmagyarázzuk

Sokszor hallunk olyan pénzügyi, gazdasági vonatkozású fogalmakat, amelyekkel találkoztunk már, de mégsem ismerjük pontos jelentésüket. Az ilyen szavak megértésében, tisztázásában szeretnénk segítséget nyújtani. Gazdasági szótárunkban szabadon tallózhat, illetve rákereshet kifejezésekre teljes szó, vagy szótöredék alapján. 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z


mehet~~#~~~~#~~


ABEV Az APEH adóbevallás elkészítésére szolgáló szoftvere.


abszolút értékMatematikai fogalom. Maga a szám, amennyiben nem negatív, a mínusz egyszerese, amennyiben negatív.


abszolút hozamBefektetésen realizálható valós hozam. A mérésére használt egyik leggyakoribb mutató a nettó jelenérték (NPV), amely a befektetés megvalósítási költségeinek és az abból származó hozamok diszkontált jelenértékének összegét jelenti. Alkalmas a több potenciális befektetési lehetőség közül a legjobb alternatíva kiválasztására.


achieve elérni angolul


acquis communautaireAz Európai Unió tagállamait összekötő jogok és kötelezettségek összessége. A Római Szerződésen (1957), az ezt kiegészítő megállapodásokon, alapszerződéseken, és a másodlagos joganyagon (rendeletek, határozatok, irányelvek) nyugszik.


adagolt kibocsátásHitelviszonyt megtestesítő értékpapír adott időszak alatti folyamatos kibocsátása (pl. államkötvény) azonos lejárati időponttal.


adaptivitásAlkalmazkodás


ad hocAlkalmi, egyszeri, ideiglenes, átmeneti.


adóalany Az a személy, akit a jogszabály az adó megfizetésére kötelez.


adó Az állam vagy más közjogi testület által egyoldalúan megállapított, kényszer útján be-hajtható, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli állami bevétel.


adóhatóság Az APEH, VPOP és a települési és megyei önkormányzatok jegyzői.


adóigazgatásAz adók kivetését és beszedését végző állami apparátus.


adókonverzióA társasági adóról szóló törvény (TAO) 21. § (7), (10)-(11) szerinti, 1996 december 31.-e után megkezdett legalább 3, illetve legalább 10 milliárd Ft értékű beruházás után 10 évre igénybe vehető adókedvezmény számításának a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását követően hatályba lépett módosítása, amely a TAO tv. 29. §/E (2)-(3) szakaszai szerint szabályozza a használatba vett szabadalom, know-how, licenc, szoftver, alapítás, átszervezés aktivált értéke, tárgyi eszközök, illetve a 2005-ben elszámolt beruházás értéke, továbbá az 1997-2005. években a helyi önkormányzatok helyi közszolgáltatási feladatainak megvalósítására szolgáló, az adózó által megvalósított infrastrukturális beruházás, vagy az önkormányzatnak e célra végleges pénzeszközként átadott összeg, valamint a kutatás és kísérleti fejlesztés, a képzési költség és a pénzügyi lízingnek nem minősülő lízing (bérlet) díjhoz kapcsolódóan elszámolható költségek felső határát.


adólevonásAz adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltatók és kifizetők kötelesek havonta az adó- és/vagy társadalombiztosítási járulék által terhelt kifizetéseikről az adóhatóságot tájékoztatni.


adóprésNegatív jelentéstartalmú kifejezés az adó révén történő elvonásra.


adóraktár Olyan terület, amelyen ún. adóraktári engedéllyel jövedéki termék palackozható, importálás esetén az adómegfeizetése nélkül jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termék tárolható, jövedéki termék állítható elő.


adós es hitelminősitő intezmények Olyan szervezetek, amelyek üzleti tevékenysége a hitelfelvevőket különböző pénzügyi-vagyoni információk és saját módszertanuk alapján kockázati kategóriákba sorolása, illetve elemzések készítése.


adósságcsapda Valamely adós azon állapota, amikor a felvett hitelek utáni törlesztést és kamatfizetést már csak újabb hitelek felvételéből tudja teljesíteni. A csapda kifejezés alapvtően arra utal, hogy az újabb, kényszerű hitelfelvétel általában együtt jár a kiszolgálta-tottság megnövekedésével is, hiszen az újabb hitelt a hitelnyújtók olyan feltételekhez köthe-tik, amely a hitelnyújtónak gazdasági előnyt ad az adós rovására.


adóssággeneráló finanszírozásKülföldi hitelfelvétel, állampapírkibocsátás, devizatartalékok felhasználása stb. vagyis amikor a finanszírozással kapcsolatosan jövőbeli fizetési kötelezettség keletkezik. Ezzel szemben nem adóssággeneráló finanszírozás a működőtőke-beáramlás, külföldiek hazai részvényvásárlása.


adóssági arányszámAz adósságállománynak az eszközök állományához viszonyított aránya.


adósságlevélFizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó arra vállal garanciát, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt, és nem tulajdonosi viszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményeit a polgárjog szabályozza.


adósságok kiegyenlítése Egy adósságot ki lehet egyenlíteni:
készpénzben,
az ilyen fizetési mód súlya egy fejlett gazdaságban nem a legjelentősebb.
egy másik adóssággal.
Két fél egymással szembeni azonos összegű adóssága leírható egymással szemben. A tartozások kölcsönös beszámításával történő fizetés pénz nélküli fizetés.
egy harmadik fél adósságával
Az ilyen fizetési módnak talán legkorábban intézményesült formája a váltóforgalom.adósságrátaAz államadósság GDP-hez viszonyított aránya, amely a Maastrichti Szerződés értelmében 60% lehet legfeljebb.


adósságspirál Az a folyamat, amikor azújonnan felvett hitelek már akkora terhet jelentenek az adósra nézve, hogy az adósság visszafizetése lehetetlenné válik.


adósságszolgálatAz adósság kamat és tőketörlesztésének összege.


adóstársAz adósság törlesztésében részt vevő, egyetemleges felelősséggel rendelkező személy.


adószámVállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott azonosító, amely három, egymástól - jellel elválasztott részből áll. Az első rész az adózó 8 számjegyű egyedi azonosítója, a második és a harmadik rész a tevékenységgel, telephellyel kapcsolatos kód.


adózás előtti eredményadott évben realizált üzemi/üzleti tevékenység, pénzügyi tevékenység és rendkívüli tevékenység összegeként adódó, adófizetés előtti (bruttó) eredmény.


adózás és biztosításA biztosító szolgáltatásai nem minősülnek jövedelemnek, így a kifizetett összegek nem szja-kötelesek. (Kivéve: a felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelempótló járadékokat.)
További lényeges kedvezmény: a 10 évnél hosszabb tartamú élet- és nyugdíjbiztosítások éves díjának 20%-a, de

maximum 100 ezer forint a számított adóból levonható, illetőleg visszaigényelhető (részletes feltételei pontosítandók az szja törvényből).

ÁFA alanyi mentességének határa Adóév elején az adózó által választható, amennyiben az előző és az aktuális adóévben várható árbevétele nem haladja meg az 5 millió Ft-ot.


ÁFA kód Az adószám 9. száma, amelyik 0 vagy 1 amennyiben nincs áfa fizetési kötelezettség, ileltve 2 ha van áfa fizetési kötelezettség.


aggregációAdatok összegzése, összesítése és tárolása (informatikában).


agrárbörze agrártermékek értékesítését elősegítő társulás. Alapvetően a közös – ezáltal jobb pozícióból történő – értékesítés fejlesztése, illetve termékek takarékosabb tárolása a célja. A hagyományos mellett már megjelent az internet alapú értékesítési mód is.


agresszív kereskedelmi gyakorlat amely - figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt - pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással - akár a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár a fogyasztó zavarása révén - az adott helyzetben jelentősen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalára és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg.


ajánlat elfojtás a legjobb ajánlatot tevő cég visszalép a kedvezőtlenebb javára,


ajánlati árlépésköza legkisebb érték, amellyel a tőzsdén forgalmazott termékek ára változhat. A változás mértéke termékenként eltérő lehet.


ajánlat visszatartás a legesélyesebb ajánlattevő lebeszélése a versenyben való indulásról,


akcepthitelA bank által kért valamilyen garancia, biztosíték váltó elfogadásakor. A váltó ugyanis jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata egyes esetekben rendkívül nagy lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.


akkomodáló politikaMegengedő politika, amely adott kamatláb mellett tetszőleges hiteligényt kielégít.


akkreditációMinősítés, tanusítás, hitelesítés, valamilyen jellemzők, tulajdonságok elismerése


akkreditálniMinősít, jóváhagy, működési engedélyt megad.


akkreditívOkmányos meghitelezésként is ismert. Az akkreditív olyan jogügylet, amelyben egy bank (nyitó bank) a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben, hogy neki, előre meghatározott feltétel megvalósulása esetén, fizet. Az akkreditívnél ez a feltétel rendszerint az áru feladását igazoló (és az áru feletti rendelkezési jogot biztosító) okmányok átadása. Az akkreditív ugyan megnyitható a vevő saját, erre a célra elkülönített pénzforrásaiból, de hitelt is igénybe vehet a bankjától erre a célra. A fizetések nagyobb biztonsága érdekében az akkreditív alkalmazására egységes nemzetközi szabályok érvényesek, amelyek az ügyletben részt vevő felekre nézve kötelezők.


aktívaA vagyonmérleg Eszköz oldalán szereplő mérlegtételek (befektetett és forgó eszközök, ezek részei).


akvirálásLefoglalás, elfoglalás, valaminek a megszerzése (pl. vállalat feletti irányítás)


akvirálVállalatban tulajdoni hányadot megszerez, megvásárol.


akvizícióÜzletszerzés. Megbízások, megrendelések, előfizetések gyűjtése, megszerzése.


alanyi adómentesBelföldi széhelyű gazdasági alanyok adóév elején választhatják, ha a megelőző adóévben teljesített termék- és szolgáltatásértékesítés összesített ellenértéke, illetve a tárgyévben várható teljesítéseinek ellenértéke családi gazdálkodónál, illetve az szja. törvény szerinti átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelőnél nem éri el a 6 millió forintot, minden egyéb esetben pedig a 4 millió forintot. Alanyi mentességet élvezők áfa-mentes számlát állítanak ki, így nem jogosultak áfa-levonásra.


alapanyagValamely termék előállításához felhasznált anyag, amely közvetlenül nem jelenik meg a késztermékben.


alapcímletA névérték értékpapírok esetén.


alapkamat A központi bank irányadó kamatlába, amellyel – a piaci kamatlábon keresztül – az inflációt igyekszik befolyásolni.


alapnormatívaA normatívából finanszírozott intézmények legalapvetőbb bevétele.


alaptőkeRészvénytársaság jegyzett tőkéje


alapvető mutató módszere (BIA) Hitelintézetek tőkeszabályozásáról szóló II. bázeli egyezménynek a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszere. A bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva határozza meg a hitelintézettől elvárt tőkét. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni, amely a teljes pénzügyi szektorba vetett bizalmat alááshatja.


alapvető tőkeA járulékos tőkével együttesen alkotja a szavatoló tőkét. Az alapvető tőkeelemek a következők: jegyzett tőke, jegyzett de be nem fizetett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény, visszavásárolt saját részvény, általános tartalék, immateriális javak.


alassa-Samuelson hatásFelzárkózó országokban a termelékenység javulása eltérően sebességgel megy végbe a gazdaság egyes ágazataiban. A külkereskedelmi forgalomba kerülő termékeknél a termelékenység javulása nagyobb, ami nagyobb nominális bérnövekedést tesz lehetővé. A béremelkedés azonban átgyűrűzik azokba az ágazatokba is, ahol a termelékenység nem növekedett. Az emiatti indokolatlan béremelkedésnek – az árszínvonal növekedésén keresztül – végső soron inflációs hatása lesz.


államadósság Minden olyan hitelviszonyon alapuló fizetési kötelezettség, amely az állam-háztartás valamelyik alrendszerét terheli. Az államháztartási alrendszerek hitelállománya – a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik kivételével – a központi költségvetéshez tartozó államadósság része, egységes nyilvántartással és kezeléssel. A helyi önkormányzati alrendszer az őt terhelő adósságból eredő kötelezettségek nyilvántartásáért, kezeléséért és teljesítéséért önállóan felel.


államháztartás Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere. Államháztartási Törvény


államháztartás gazdálkodásának alapelvei Az államháztartásban a gazdálkodás éves költ-ségvetés alapján történik. Az ez alapján történő gazdálkodás során az államháztartási törvény-ben rögzített gazdálkodási alapelveket be kell tartani a megalapozott tervezés, valamint a költ-ségvetések végrehajtásának hatékonysága és azok ellenőrizhetősége érdekében. A legfonto-sabb gazdálkodási alapelvek:
- költségvetés-készítési kötelezettség,
- elfogadott költségvetésnek megfelelő végrehajtás,
- ellenőrizhetőség,
- nyilvánosság,
- népképviseleti felhatalmazás,
- adminisztratív osztályozás,
- korlátozott idejű fel-hatalmazás,
- teljesség,
- részletesség,
- egységesség,
- előrelátás,
- globális fedezet,
- átláthatóság,
- folyamatosság,
- valódiság,
- pénz-forgalmi vagy eredményszemléletű elszámolás kötelezettsége,
- bruttó elszámolás.


államháztartási hiányA központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek (egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap) együttes hiánya.


állami garanciaÁllami kezességvállalás. Alapvetően értékpapírkibocsátással, betétbiztosítással kapcsolatos fogalom.


állami költségvetés Az állam pénzügyi alapja, pénzügyi terv, melyben az állam megjelöli az őt megillető jövedelmeket (bevételek) és ezek felhasználási irányát (kiadások). Az állami költségvetés az államháztartás része, amely magában foglalja a központi költségvetést, a helyi önkormányzati költségvetéseket, a társadalombiztosítási alapokat, és az elkülönített állami pénzalapokat.


Állami SzámvevőszékAz 1989. évi 38. törvény szerint az állam legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve. Feladata az államháztartás gazdálkodásának ellenőrzése, előirányzat-felhasználások törvényességének és célszerűségének ellenőrzése, költségvetés végrehajtásáról zárszámadás ellenőrzése, véleményezése.


állami támogatás nemzeti hatóságok beavatkozása (nemzeti, regionális vagy helyi szinten) egy kiválasztott gazdasági tevékenység támogatására, felhasználva az államháztartás erőforrásait.


állami újraelosztásAz állam a keletkező jövedelmekből adók formájában elvon, és azt meghatározott szempontok szerint (közfeladatok finanszírozási igénye, szociális rászorultság, stb.) újraelosztja a társadalom és a gazdaság szereplői között.


állampapírAz állam által kibocsátott hitelpapír, így maga az állam vállal kötelezettséget az értékpapíron feltüntetett összeg kamatokkal együtt történő visszafizetésére. Amikor állampapírt vásárolunk, tulajdonképpen az államnak adunk kölcsönt, előre meghatározott kamatra és előre meghatározott időre. Ez utóbbit nevezzük az állampapír futamidejének. Az állampapírok futamideje alapján megkülönböztetünk kincstárjegyet (1 évnél rövidebb lejáratú) és államkötvényt (1 évnél hosszabb lejáratú).


all-financeBanki, biztosítási, lízing-, értékpapírügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások könnyű elérhetőségének biztosítása az ügyfelek számára.


allianzSzó szerint szövetséget jelent, egyébiránt pedig a világ egyik vezető biztosítási csoportjának, az Allianz AG-nak a neve. A csoport a világ számos országában, így Magyarországon is jelen van. Itteni leányvállalata a legnagyobb hazai biztosító, az Allianz Hungária Biztosító Zrt.


állóeszközBefektetett eszközök a vagyonmérleg eszköz oldalán, amelyek 1 éven túl szolgálják a vállalkozás működését.


allokációAz állam egyik funkciója, amelynek keretében a társadalmi szükségletek kielégítésére állít elő javakat és nyújt szolgáltatásokat. Az állami bevatkozás oka az, hogy bizonyos szükségletek kielégítéséről a piac nem gondoskodik, így az államnak kell magára vállalnia. Az állam allokációs tevékenysége befolyásolja a nemzetgazdaság teljesítményét.


állományba vételkészletre vétel.


almanachévkönyv


alvállalkozói szerződésA polgárjogban nevesített szerződéstípus, amely vállalkozó és alvállalkozó között jön létre konkrét feladatok elvégzésére.


alvállalkozóként történő bevonás az előre győztesnek kijelölt vállalkozás alvállalkozói vagy más szerződéssel juttatja vissza a kartell-társaknak az ajánlatkérőtől származó többletpénz rájuk eső részét.


alvállalkozóVállalkozási szerződés alapján részmunká(ka)t végző személy. A fővállalkozó az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna.


A megrendelő lekötésének módszerei (piaclezárás) A fogyasztó lekötésének módszerei között három elkövetési formát említünk: a kizárólagos ellátási, forgalmazási jog kikötését, a hűségkedvezményt és a célkedvezményt.


amerikai opcióOlyan határidős vételi vagy eladási jog, amelyet a tulajdonos már a lejárat előtt is lehívhat. Ezzel szemben az Európai opciót csak a lejáratkor lehet lehívni.


amortizáció Értékcsökkenés, szellemi és/vagy fizikai állagromlás.


AnjouAz Árpád-ház kihalása után francia uralkodócsalád szerezte meg a magyar koronát 1301-ben.


annuitásMás néven évjáradék. Az annuitás legegyszerűbben megfogalmazva nem más, mint meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó tagú járadék. Annuitásnak tekinthetjük például az egyenlő részletekben törlesztendő jelzáloghitelt.


anticipatívelőre tekintő


anyaggazdálkodásA termeléshez felhasznált anyagokkal kapcsolatos feladatok összessége.


anyagi erőforrásPénzügyi fedezet, forrás.


anyasági segélyÁllampolgári jogon minden anyát megillető egyszeri pénzbeli támogatás.


anyavállalatA számviteli törvény definiálja. Azt a vállalkozást nevezzük anyavállalatnak, amely egy másik vállalkozónál (leányvállalat) közvetlenül vagy egy másik leányvállalaton keresztül közvetetten meghatározó befolyást gyakorol. Ez történhet a szavazatok többségével való részesedés által részvénytársaság esetén, a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottság tagjainak megválasztásán vagy a tulajdonosokkal kötött szerződés alapján az irányítás, ellenőrzés gyakorlása által.


apportálásMagántulajdonból gazdasági társaság tulajdonába történő bevitel, amely révén tulajdonosi jogosítványokhoz jut az apportáló személy vagy szervezet.


apportTársas vállalkozásokhoz történő pénzbeni és vagyoni (tárgyi) értékkel való hozzájárulás.


aranyfedezetA XIX. század végén meghonosodott nemzetközi pénzügyi rendszerben a bankjegykibocsátás 100%-os aranyfedezethez volt kötve. A forgalomba tehát annyi bankjegy kerülhetett, amennyi aranytartalékkal az illető ország rendelkezett. A rendszert az első világháborút követő pénzügyi zavar szüntette meg, ettől kezdve a valuták kibocsátása fokozatosan elszakadt az aranytartaléktól, azaz csökkent az aranyfedezet.


ARANYFRANK Hatvanöt és fél milligramm súlyú, kilencszáz ezredrész finomságú arany.


arany kontraktusAz értéktőzsdén az arannyal való kereskedés súlyegységét és elvárt finomságát mutatja meg.


aranykoronaA földadó alapját jelentő kezdetben koronában, később a pénz romlásával aranykoronában képező tiszta jövedelem.


aranyrészvényTulajdonosa részére (magyar állam) lényeges, rögzített kérdésekben vétójogot biztosító részvény.


ár-bér spirálA munkavállalói érdekképviseleti szervek által kikényszerített bérnövekedés a munkakereslet csökkenésén keresztül csökkenti a kibocsátást. Ez az adott termék piacán többlet keresletet indukál, ami ismételt árszínvonal emelkedéshez vezet. A béremelésnek ekkor valójában nincs üzemgazdasági alapja.


árbevételAz értékesített termékek, szolgáltatások árának és mennyiségének szorzatösszege.


arbitrázsAz időben és térben meglévő ár-, árfolyam- és kamatkülönbözeket kihasználó piaci szereplők (az arbitrazsőrök) által végrehajtott ügylet. Az arbitrazsőrök a vételt és az eladást igyekeznek azonos időben lebonyolítani, tehát nem vállalnak az idő múlásából eredő kockázatnak kitett nyitott pozíciót.


árfolyamA külföldi fizetőeszközök(deviza, valuta) és az értékpapírok ára. A devizaárfolyam valamely meghatározott devizának egy más ország pénznemében kifejezett ára (pl. 1 euró = 265 forint.)A devizaárfolyam elvileg azonos tartalmú a valutaárfolyammal, de annál általában magasabb (a valutaárfolyam a készpénz nehézkesebb felhasználása, a hamísításokkal járó kockázat és a szállítási idő alatt adódó kamatveszteség miatt alacsonyabb).


árfolyamindexAz árfolyam változását megmutató jelzőszám.


árfolyamlebegtetésAdott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.


árfolyamsáv Magyarországon a forint euróhoz viszonyított árfolyamának meghatározott sávja. Az MNB az árfolyamsáv közepét és széleit, valamint a forint euróval szembeni hivatalos árfolyamát határozza meg. A forint jelenlegi árfolyamsávon belüli középárfolyama 282,36 forint/euró, amelytől a piaci árfolyam mindkét irányban 15 százalékkal térhet el, vagyis az árfolyamsáv szélei a 324,71 forint/eurós és a 240,01 forint/eurós árfolyamszinteknél vannak.


árrésTermék árának és beszerzési vagy előállítási költségének százalékos különbsége.


árstabilitás Elméletileg a gazdaság inflációmentes állapota. A gyakorlatban a fogyasztói árszínvonal évi 2-3 százalékos emelkedése is kielégíti az árstabilitás fogalmát.


árszabályozás A hazai kereslet alakulását az árakon keresztül befolyásoló kormányzati politika.


árszínvonalElméleti közgazdaságtani kifejezés, egy nemzetgazdaságban a termékek árainak súlyozott átlagát jelöli.


Art törvényAdózás rendjéről szóló 2003. évi 92. törvény


árucsereKereskedelmi kapcsolatokban áru más árura történő elcserélése. Alapvetően a pénzügyi rendszer fejletlen korszakaiban jelenik meg.


árufelhalmozásA mezőgazdasági termékek kötelező beszolgáltatása idején tiltott tevékenység.


árukapcsolás Árukapcsolásról akkor beszélünk, ha bizonyos terméket csak más termékkel együtt tud a fogyasztó megvásárolni, vagyis ha egy kiadás szükségszerűen maga után von egy másik olyan kiadást, amit nem állt szándékában eszközölni. A versenypolitika azért minősíti tilosnak ezeket a magatartásokat, mert ezáltal az egyik piacon erőfölényes helyzetben levő cég a másik piacra is kiterjesztheti és érvényesítheti erőfölényét.


árupénzA fejlődés folyamán a sok-sok eltérő termék közül kiemelkedett egy, amely különleges tulajdonságai alapján alkalmas volt arra, hogy csereeszközül szolgáljon. Pl: só, gabona, állatbőrök, stb, végül a nemesfémek. Az árupénz jellemzője, hogy használati értéke és értéke is volt.


árupiac A termékek és a szolgáltatások összes kereslete és kínálata és a köztük lévő kapcsolat. A kínálatot a vállalatok (belföldi és külföldi) biztosítják, a keresletet viszont az összes gazdasági szereplő. (háztartások, vállalatok, állam)


árutözsdeÁruk határidőre történő vételének és eladásának színhelye.


árutőzsdei szolgáltató Olyan gazdasági társaság, amely a rendszeres gazdasági tevékenység keretében a jogszabályban meghatározott eszközökre vonatkozóan
- megbízás felvételét és továbbítását,
- megbízás végrehajtását az ügyfél javára,
- számlás kereskedést,
- a Hpt. szerint kiadott, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére jogosító tevékenységi engedéllyel Hpt. szerinti ügynöki tevékenységet,
- a Bit. szerinti biztosításközvetítést ügynökként,
- befektetési szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatás függő ügynökként történő közvetítését végezheti.


átalányadózásEgyéni vállalkozó esetén 8 millió forint éves nettó árbevételéig választható adózási forma, feltéve, hogy a személy nem áll munkaviszonyban. Az átalányadó alapját költségei levonásával állapítja meg az adózó, amelyre adott tevékenységre irányadó kulcs szerint fizet adót.


átalányÁltalánosságban valaminek a használatáért, szolgáltatás igénybe vételéért az igénybe vétel mértékétől függetlenül megállapított díj.


áthidalási hitel Forgótőkehiányt áthidaló, rövid lejáratú hitel.


atipikusNem tipikus, nem nevesített (pl. atipikus szerződés, amely jogszabályokban nincs nevesíteve - franchise szerződés).


átlagprofitA teljes profit és a termelési egység hányadosa, vagyis az egy termékre jutó profit.


ATM (Automated Teller Machine)Olyan elektromechanikus berendezés, amely lehetővé teszi a kártyabirtokosnak, hogy bankszámlájáról pénzt vegyen fel, és/vagy más szolgáltatásokat vegyen igénybe pl: egyenleglekérdezés, pénzátutalás, betételhelyezés.


átmeneti eszközkészlet Nagyon rövid lejáratú készlet.


átmeneti eszközlekötés Nagyon rövid lejáratú forgóeszközkészlet (ennek meghatározása a vállalkozáson múlik)


átutalás Számlavezető bank részére adott megbízás a betétszámlán elhelyezett összeg egy részének más személy számlájára történő átvezetésére.


Átváltoztatható kötvényTörzsrészvénnyé átalakítható kötvény. Kibocsátásáról a közgyűlés dönt. Amennyiben a kötvénytulajdonos nem él eme jogával, lejáratkor visszafizetik neki a névértéket.


auditált mérlegKönyvvizsgáló által ellenőrzött, hitelesnek minősített mérleg.


auditA működés átfogó, utólagos ellenőrzése.


audit trailÍrásos vagy elektronikus nyom, azonosításra alkalmas adat. Számítástechnikában a dokumentumokhoz való hozzáférések, marketingben a fogyasztásával kapcsolatos információk gyűjtésére használják


aukcióAz értékpapírok forgalombahozatalának egyik módja. A kibocsátást tervező vállalkozás, költségvetési szerv ajánlattételi lehetőséget biztosít, majd a beérkezett ajánlatok közül választ előre meghatározott szempont szerint.


authorizációEngedélyezés, feljogosítás valamire.


avizálásAz akkreditív nyitásakor az eladó bankjának (avizáló bank) az a szolgáltatása, hogy elvállalja az okmányok eljuttatását a nyitó bankhoz. Ebből az avizáló banknak semmiféle kötelezettsége nem támad.


avizóÉrtesítő levél pénz, áru, váltó elküldéséről, pénz esetében átutalásáról.


azonnali piac (spot/prompt piac)Nem határidős piac. Itt a teljesítés a szerződés megkötésével egyidejűleg megtörténik.


azonnali ügyletOlyan deviza- vagy értékpapírügylet, amely során a szerződés megkötésekor a teljesítés is megtörténik.


ázsióAz értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.Telt házzal zajlott le az Életbiztosítási Csúcstalálkozó

Mintegy ezer fő részvételével zajlott le a Második Budapesti Életbiztosítási Csúcstalálkozó, amelyen a pénzügyi tervezés legismertebb nemzetközi szakértői jöttek el átadni tudásukat és tapasztalataikat a magyar biztosítási szakembereknek.

TovábbGAZDASÁG
Lepipálta társait a magyar tőzsde
Új online kasszás rendelet jelenik meg
Újabb hat évet kapott a GVH-elnök
Siker az MNB új devizacseréje
Száz új buszt lízingelne a Volán
Épülhet az MNB-alapítványok egyetemi campusa
Új pénzcsapot nyit meg a kormány
Jó adat jött az USA-ból
ADÓZÁS
NAV: ennyiért számolható el a benzin novemberben
Könnyítést jelentett be a kormány - sokan fognak örülni
Pofátlan cégvezetőt fogtak el a hatóságok
Megadóztatják a pónilovat és a nádast is
Csúnyán elbénázta az MSZP? Megszavazták stadionpénzek titkosítását
Elfogadta a parlament: óriási titkolózásba kezdhet a kormány
Megmagyarázza az NGM: ezért jó, ha titkolóznak
A Fidesz szerint a társaságiadó-kedvezmény nem közpénz
ENERGETIKA
Lepipálta társait a magyar tőzsde
Új online kasszás rendelet jelenik meg
Újabb hat évet kapott a GVH-elnök
Siker az MNB új devizacseréje
Száz új buszt lízingelne a Volán
Épülhet az MNB-alapítványok egyetemi campusa
Új pénzcsapot nyit meg a kormány
Jó adat jött az USA-ból
PÉNZÜGYEK
Lepipálta társait a magyar tőzsde
Új online kasszás rendelet jelenik meg
Újabb hat évet kapott a GVH-elnök
Siker az MNB új devizacseréje
Száz új buszt lízingelne a Volán
Épülhet az MNB-alapítványok egyetemi campusa
Új pénzcsapot nyit meg a kormány
Jó adat jött az USA-ból
EURÓPAI UNIÓ
Lepipálta társait a magyar tőzsde
Új online kasszás rendelet jelenik meg
Újabb hat évet kapott a GVH-elnök
Siker az MNB új devizacseréje
Száz új buszt lízingelne a Volán
Épülhet az MNB-alapítványok egyetemi campusa
Új pénzcsapot nyit meg a kormány
Jó adat jött az USA-ból
INGATLANPIAC
Késnek az új lakások?
Tovább zuhan az építőipar
Újlakáspiac: Bel-Buda megtelt, beépül az egyik utolsó telek
Meddig tart a robbanás a lakáspiacon? - Kimarad a magyarok kétharmada
Óriási drágulás a Balatonon - Meddig tart a boom?
Százmilliók úszhatnak a Balatonban
Családi házat épít? Fontos változás közeleg
Mi az: az idősebbek eladják, a fiatalabbak pedig megveszik?

MNB ÁRFOLYAMOK


CHF (svájci frank) class="value"281,80
EUR (euro) class="value"306,45
USD (amerikai dollár) class="value"278,64
CNY (kínai jüan) class="value"41,36
GBP (angol font) class="value"343,28


 ugrás az oldal tetejérenyomtatóbarát forma  


INFO-Kom LZs.

© 2004-2013  TAS-11 Kft. Minden jog fenntartva.  Médiaajánlat   |   Kapcsolat: tasnet@tas.hu